תקנון Oshi Luck

 

 1. הגדרות

מארגנת ההגרלה:          חברת ספאניש בורגר בר בע”מ /ואו מי מטעמה.

הרשת                           כל סניפי רשת OshiOshi Sushi&Bar.

כרטיס גירוד:                כרטיס עליו רשום Oshi Luck בואו נתחיל במשחק! כל כרטיס זוכה! ועליו עיגול אפור הניתן לגירוד ומתחתיו מופיע פרס וקוד. בתחתית כרטיס הגירוד הוראות כלליות ותנאי השתתפות בהגרלה. בכל כרטיס גירוד יש פרס כך שכל כרטיס הינו בעל פוטנציאל לזכות בפרס.

הפרס:                          אחת מהמנות הבאות: 1. אדממה. 2. קימצ’י 3. מרק מיסו 4. סלט סנצ’אי 5. סאן-סט רול 6. קומבינציית אוקינאווה.

משתתף:                       כל אדם המחזיק בכרטיס גירוד בתוקף. המזמין במינימום של 60 ₪ באתר און ליין בלבד

זוכה:                            כל אדם אשר ביצע את ההוראות הנדרשות על גבי הכרטיס ובתקנון זה וביצע הזמנה חדשה במהלך תקופת ההגרלה.

תקופת ההגרלה:            1.2.17 – 1.4.17.

אתר ההגרלה:               אתר החברה שיספק במשך תקופת התחרות הנחיות והסברים להגרלה        https://www.OshiOshi.co.il

 1. כללי

  • מארגנת ההגרלה תערוך מבצע הגרלות באמצעות כרטיסי גירוד (בדומה לחיש גד) באופן שכל אדם אשר אוחז בכרטיס גירוד יוכל לחשוף את הפרס הרשום על גבי כרטיס הגירוד.
  • בכדי לזכות בפרס על המחזיק בכרטיס הגירוד לבצע, בתקופת ההגרלה, הזמנה חדשה באמצעות האינטרנט בסכום שלא יפחת מסך של 60 ש”ח באחד מסניפי הרשת ולרשום בשורת הקוד, את הקוד שמוטבע על גבי הכרטיס בצד הפרס (להלן: “קוד קופון“) באחד מסניפי הרשת והכל בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן.
  • בהשתתפותו בהגרלה, המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה ואת עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם ההגרלה.
  • התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתף לבין החברה, והשתתפות בהגרלה מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתף לכל תנאי התקנון.
 2. פרשנות

  • השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס הן לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
  • כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. ההגרלה

  • ההגרלה מתוכננת להתחיל בתאריך 2.17 או בסמוך לכך ולהסתיים בתאריך 1.4.17 או בסמוך לכך (להלן: “תקופת ההגרלה“). מובהר כי החברה רשאית לשנות את תקופת ההגרלה, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
  • במהלך תקופת ההגרלה כל לקוח אשר יבצע הזמנה באמצעות משלוח, באחד מסניפי הרשת, בסכום שלא יפחת מ 60 ש”ח, יקבל עם המשלוח כרטיס גירוד.
  • על גבי כרטיס הגירוד ישנו עיגול אפור ויש לגרד את החלק האפור ולחשוף את הפרס ואת קוד הקופון.
  • מימוש הפרס אפשרי על ידי ביצוע הזמנה חדשה באון ליין, במהלך תקופת ההגרלה, בסכום שלא יפחת מ- 60 ש”ח באתר התחרות https://www.OshiOshi.co.il, לאחר שהוזן בשורת הקופון, קוד הקופון.
  • מובהר בזאת כי משתתף אשר לא יממש את הפרס על ידי ביצוע הזמנה חדשה במהלך תקופת ההגרלה באחד מסניפי הרשת, לא יהא זכאי לקבל את הפרס, הגם שהוא מחזיק בכרטיס גירוד.
  • בכל כרטיס גירוד מוטבע קוד קופון אשר זכאי לזכות בפרס שרשום על גבי כרטיס הגירוד.
 4. שונות

  • למארגנת ההגרלה שמור שיקול הדעת הבלעדי לפסול משתתף מלהשתתף בהגרלה ככל שיתברר שקיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או אי מסירת פרטים נכונים וזאת לפי שיקול דעתה של מארגנת ההגרלה.
  • המשתתפים מוותרים בזאת כל טענה ו/או תביעה כנגד מארגנת ההגרלה בקשר עם פסילה כאמור.
  • לא תהיה למשתתף ו/או זוכה שנפסל על ידי מארגת ההגרלה ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, כל טענה או זכות לתביעה כנגד מארגת התחרות ו/או כנגד מי מטעמיה בשל פסילתו או בשל אי-השתתפותו בהגרלה.
  • שגיאות אינטרנט – מארגנת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינה נושאת באחריות עבור מידע לא נכון, לא תקף, לא מובן או מידע שנגנב, ניזוק, מידע שהגיע באיחור או מידע שאבד או מידע חלקי. כמו כן מארגנת ההגרלה אינה אחראית לכרטיסי גירוד שאבדו או שקוד הקופון הוזן במועד מאוחר לתקופת ההגרלה או בטעויות שמקורם בהקלדת ו/או בהעלאת קוד הקופון באמצעים אלקטרוניים ו/או אי היכולת לקבל מידע מן המשתתף או ממארגת התחרות ו/או בשל בעיות טכניות או עומס ברשת האינטרנט או באתר ההגרלה או בכל שילוב ביניהם.
 5. הדין החל

  • כל עניין הקשור בכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה או הקשור לזכויות וחובות המשתתף ו/או מארגנת ההגרלה בקשר עם ההגרלה, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
  • סמכות השיפוט המקומית הבלעדית והייחודית לכל עניין לפרוש הוראות תקנון זה תהיה לבית המשפט המוסמך בראשון לציון.
  • דבר ההגרלה יפורסם באתר ההגרלה, בקמפיינים פרסומיים ברשתות החברתיות וכן בכל אמצעי נוסף על פי שיקול דעת מארגנת ההגרלה.
  • תקנון ההגרלה מצוי במשרדי החברה ובאתר ההגרלה.
  • למען הסר ספק, ההגרלה מותרת על ידי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות ופרסומות מסחריות של שר האוצר.
  • כל משתתף מקבל על עצמו את מלוא תנאי תקנון זה וזאת אף אם לא קרא את תקנון זה במלואו.
  • פרטים לבירורים לגבי תקנון זהו/או הוראות והנחיות להגרלה, ניתן לעשות באמצעות “צור קשר” באתר ההגרלה.
  • המפקח על ההגרלה: עו”ד שגיא וקסלמן רחוב הסיבים 24 פתח תקווה, ת.ד. 7300 מיקוד 4959382. טלפון: 0722507572 פקס: 0722507573

x

ההזמנה שלי

 • עגלת הקניות ריקה.

לפי הזמנתך יש באפשרותך לבחור עד רטבים ללא תוספת תשלום
0.00 סיכום
ביניים
0.00 מחיר
סופי
בחר רטבים
רטבים ללא תשלום

תשלום

תוקף
הקלד את המילה שבתמונה
xxxx

פרטים אלו נועדו על מנת לשייך את הזמנתך לסניף הקרוב ביותר למקום מגוריך. ההזמנה תתבצע רק לאחר סיום תהליך ההזמנה באתר, התשלום ואישורך הסופי.

פרטים אלו נועדו על מנת לשייך את הזמנתך לסניף הקרוב ביותר למקום מגוריך. ההזמנה תתבצע רק לאחר סיום תהליך ההזמנה באתר, התשלום ואישורך הסופי.